Konferens, genrebild. Tre personer sitter vid ett bord.

Underlag för inbjudan till trapphusmöte som lämnats ut till Vibblabyvägen 28-30 (uppdaterad 210303)

Föreningens stammar är i behov av byte. Dagens stående stammar i gjutjärn har betjänat sin tid och erfordrar ett byte, även våtrummen i föreningen är i behov av byte. Du kallas därför till trapphusmöte för att få information innan planerad byggstart.

Gäller: Vibblabyvägen 28-30

Plats: Kvarnplan 11

Datum: 2021-03-03

Tid: 07.30-08.30

Möteslänk: Klicka här för länk till sändningen via Microsoft Teams

På trapphusmötet kommer representanter från Fastighetsägarna Service och Kvalitets- Bygg att finnas på plats för att förklara omfattningen av arbetet, vad du som boende be- höver tänka på, hur arbetet går till, samt andra vanligt förekommande frågor.

Det är viktigt att innan arbetet startar måste samtliga saker i lägenheten plockas bort som kan vara i vägen för arbetet. Eventuella hyllor, lådor, möbler eller liknande som kan vara i vägen för stammarna behöver plockas bort för att hantverkaren ska kunna komma fram på ett smidigt sätt.

Under trapphusmötet kommer vi att gå igenom processen samt översiktligt titta på rit- ningar för att förklara vart stammar finns inom din lägenhet. Det är av stor vikt att du kan närvara under stambytet. Antingen personligen eller genom ett ombud.

KvalitetsBygg kommer även att gå igenom hur tillvalsprocessen fungerar. Hur ni kommer åt tillvalsrummet för att titta på möjliga tillägg som du kan välja själv.

Med trapphusmötet är det viktigt för dig som boende att börja förbereda dig för stam- bytet. Det är av stor vikt att samtliga boende följer informationsflödet och följer upp den informationen som kommer från Fastighetsägarna Service och KvalitetsBygg.

Infomötet kommer att sändas via länk för att minimera antalet personer på plats vid Kvarnplan 11. Om du själv önskar närvara fysiskt på mötet finns den möjligheten. Länken till trapphusmötet kommer att finnas på stambytets hemsida.

www.Stambytefagelsangen.se

Mötet sänds via Microsoft Teams och kommer att spelas in.

Allmänt

Bullrande arbete

Skapar ihärdiga ljud som låter i stora delar av huskrop- pen. Ljudet stör vardagen då det fortplantar sig i stommen. Under bytet kommer bullrande arbete att utföras mellan 8.00-16.00. Bullret förekommer främst vid bilningen i bjälklaget och sker stötvis.

Störande arbete

Störande arbete är bland annat sågning, hamrande och montage, dock ej enbart dessa. Det pågår under hela bytet av stammen och kan ske när som helst un- der arbetets gång.

Dammande arbete

Dammande arbeten uppstår när gipsväggar rivs, de- montering av vägg etc Det kommer då att uppstå damm som lätt finner sin väg in igenom dörrar, springor och liknande. Det kommer att förekomma under hela arbetets gång.

Tidplan

Tidplanen är satt efter givna ramar innan arbetets start. Arbetet kommer pågå enligt nedan:

  • Rivning
  • Stamresning
  • Uppbyggnad
  • Montering av inredning etc.

Nyckel

Nyckelcylindern i din lägenhet kommer att bytas av KvalitetsBygg. Du kommer själv att förvara nyckelcy- lindern under arbetets gång.

Toalett

Information om toaletter, dusch etc kommer att pre- senteras under trapphusmötet.

Vatten & Avlopp

I trapphuset kommer det finnas provisorier för vatten och avlopp som ni delar våningsvis.

Husdjur

Husdjur får vara hemma under arbetet gång. Tyvärr kan inte någon hänsyn visas till dessa. Om du har möj- lighet att lämna bort eller finna en plats under arbetet är det att rekommendera.

Frågor

Vid uppkomna frågor ställs dessa till:
info@fagelsangenstambyte.se
eller använd denna hemsidan:
www.fagelsangenstambyte.se

Denna information är framtagen genom:

Fastighetsägarna Service Stockholm AB

Box 12871

112 98 Stockholm

Besöksadress: Alströmergatan 14

Telefon: 08-617 75 00

www.fastighetsagarna.se

Ladda hem inbjudan här

Dela inlägget

Inläggsnavigering